O rádiu

CZECH VERSION
Rádio DEEP je Kanadský stream patřící stanici TorontoCast a je tak licencován smlouvou se společností SOCAN. Našim cílem je přiblížit českou kulturu lidem, jenž Českou zemi opustili, či tak učinili jejich rodiče. Nenásilnou formou tak dětem českých vystěhovalců připomínáme rodný jazyk jejich rodičů a zároveň je seznamujeme s aktuálním děním a kulturou v naší mateřské zemi. K této misi využíváme prostředí v dnešní době technologické novinky a samozřejmě hudební hity. Udržujeme tak nejenom jazyk a kulturu, ale zároveň pomáháme dětským domovům,postiženým dětem. Proto jsme si také vybrali toto internetové rádio. Nejenže je rádio českého původu, ale v jejím komunitním online vysílání Vám může být přehled o dopravní situaci na silnicích,čerstvé zpravodajství velmi přínosný.

Náš stream však není jen pro děti Čechů v ČR nežijících, ale i pro jejich rodiče a vlastně všechny, kteří ve světě rozumí jazyku českému.

KONTAKTNÍ INFORMACE PROVOZOVATELE STANICE TORONTOCAST:
TORONTOCAST
1918 BOUL. SAINT-REGIS
H9P 1H6 DORVAL
CANADA
V případě jakýchkoliv otázek na téma licencování kontaktuje prosím výše uvedeného vlastníka, nikoliv moderátory. Děkujeme

 

            

 

ENGLISH VERSION

Radio DEEP is the Canadian stream belonging to TorontoCast and is licensed under a contract with SOCAN. Our goal is to bring Czech culture closer to the people who have left the Czech Republic, or so did their parents. In a nonviolent form we also remind the children of Czech emigrants of their parents’ native language, and at the same time, they are acquainted with current events and culture in our motherland. We use the environment of today’s technological innovation and, of course, music hits. We keep not only language and culture, but also help children’s homes affected by children. That’s why we also chose this internet radio. Not only is the radio of Czech origin, but in its community online broadcast you can get an overview of traffic situation on the roads, fresh news is very beneficial.

However, our stream is not only for children of Czechs living in the Czech Republic who do not live, but also for their parents and indeed for all who understand the Czech language in the world.

STREAM OWNER CONTACT INFORMATION:
TORONTOCAST
1918 BOUL. SAINT-REGIS
H9P 1H6 DORVAL
CANADA
If you have any question about licensing for this stream, please ask stream owner and not stream moderators, thanks.